రకం 128 ఫంక్షన్ ఉపకరణాలు

టైప్ 128 ఫంక్షన్ యాక్సెసరీలు(23*36మిమీ)

2 పిన్+3 పిన్ సాకెట్ D1 2 పిన్ సాకెట్ D2 2 పిన్ W/ఎర్త్ సాకెట్ D3 3 పిన్ మల్టీ-సాకెట్ D4 3 పిన్ ఫ్లాట్ సాకెట్ D5 5 పిన్ సాకెట్ D6
జాకెట్(Amp డేటా & టెల్ కోసం.) D20 RJ45(AMP.)Cat.5 D21 RJ45(AMP.)Cat.6 D22 RJ11(AMP.) D23 జాకెట్(లూసెంట్ డేటా&టెల్ కోసం.) D25 RJ11(లూసెంట్) D28
జాకెట్(SIMON డేటా కోసం) D30 జాకెట్ (పండుయిట్ డేటా కోసం) D32 జాకెట్(అల్కాటెల్ డేటా కోసం) D33 జాకెట్(డాట్‌వైల్ డేటా కోసం) A35 జాకెట్(క్లిప్సల్ డేటా కోసం) D38 జాకెట్(నెక్సాన్స్ డేటా కోసం) D39
జాకెట్(పోటీవియో A డేటా కోసం) D40 జాకెట్(పోటీవియో B డేటా కోసం) D41 జాకెట్(కార్నింగ్ డేటా కోసం) D42 జాకెట్(మోలెక్స్ డేటా కోసం) D44 టీవీ సాకెట్ D50 BNC సాకెట్ A51
φ3.5 ఇయర్‌ఫోన్ సాకెట్ D52 DIN(8 పిన్) D53 ఆడియో సాకెట్ D55 వీడియో సాకెట్ D56 స్టీరియో సాకెట్ D58 USB D59
ఫిరంగి సాకెట్ (పిన్ రకం) D60 స్పీకర్ సాకెట్ D62 S రకం సాకెట్ D63 15 పిన్ VGA (పురుషుడు) D65 15 పిన్ VGA (పురుషుడు) D66 HDMI TV సాకెట్ D69
ఖాళీ ప్లేట్ D70 USB ఛార్జర్ D71